SAMOJED –  o plemene

Pôvodné využitie

3 „H“: hunting, hauling, herding, t.j. psy lovecké, ťažné, pastierske psy. Tieto psy boli vždy pravou rukou svojho pána a znamenali spôsob prežitia v nehostinných podmienkach tundry. Medzi mnohé schopnosti samojedov pracovať a pomáhať človeku je treba zaradiť ešte jednu pre prežitie v týchto nehostinných podmienkach asi najdôležitejšiu a síce byť oddaným, milým, neustále sa usmievajúcim a nádherným spoločníkom svojho pána, pretože ich krása a šarm majú silu prekonať nemilosrdnú pustatinu navôkol, teda môžeme povedať, že boli využívaní aj ako psi spoločenskí.

Novodobé využitie

Súčasný samojed je všestranný pes, ktorý má vrodenú tisícročnú obrovskú vôľu pomáhať ľuďom a túto ich vôľu pracovať je možné rozvíjať v mnohých oblastiach, ako sú:

Výstavy krásy, záprahový šport (vozíky, sane, pulka, bikejoring, skijoring), canicross a/alebo dogtrekking, turistika (pešia, bicykel, bežky, vrátane vysokohorskej turistiky), canisterapia, agility, obedience, flyball, dogdancing a pod., záchranárstvo, poľovníctvo, spoločenský pes.

Platí jedna zásada: samojed sa rád prispôsobí aktivitám, ktoré chce robiť/robí jeho pán a svorka (rodina), pretože jeho prvoradým zmyslom života a inštinktom je byť v blízkosti svojich ľudí, ktorých nadovšetko miluje, a tak môžeme povedať, že jeho prvoradé využitie je ako pes rodinný.

 

Povahová charakteristika

Na pohľad veľmi krásny, elegantný, milý, usmievajúci sa, šťastný, energický pes. Ako vyzerá, taký aj povahovo skutočne je. Miluje ľudí. Samostatný, občas tvrdohlavý.

Samojedi sú extrémne inteligentné pracovné psy. Ľudia si často mýlia fakt, že samojedi môžu byť ťažšie vychovateľné/cvičiteľné psy so znakom ich hlúposti. To ale nie je pravda. Samojedi sú šikovní a inteligentní a ľahko strácajú záujem o tréning len z jedného dôvodu: nudí ich!

Kľúč k úspechu pri tréningu je udržať si ich pozornosť pozitívnou motiváciou.

 Samojed vie čo od neho chcete aby urobil, veľmi dobre rozumie príkazu, ale jednoducho si chce rozmyslieť či vás poslúchne.

Vaša snaha „prerobiť“ samojeda podľa vašich predstáv, resp. podľa predstáv iného plemena sa minie účinkom, treba ich akceptovať, chápať a ľúbiť takých, akí už tisícročia sú: nezávislí v rozhodovaní (na tom záležalo ich prežitie) a napriek tomu veľmi silne naviazaní na svojich ľudí. Ak chcete psa, ktorý vždy poslúchne inheď, obstarajte si radšej iné – tvárnejšie – plemeno.

Vhodný

Pre všetkých dobrých ľudí.

Komu sa nehodí

Nehodí pre človeka, ktorý by chcel agresívneho strážneho psa, ktorý ho poslúchne na slovo. Nehodí sa pre ľudí, ktorí by nemali čas na dlhé prechádzky a pre ľudí, ktorí by ho nikdy nevpustili dovnútra do domu. Takisto sa nehodí človeku, ktorý ma rád tvrdý prístup k psom, ako sú bitky či uväzovanie psa na reťaz.Ak toto urobíte samojedovi, zlomí to jeho osobnosť a vy budete mať len schránku bez duše – bojazlivé zviera bez zmyslu života. Samojed potrebuje ľudskú svorku a pocit domova z ktorého nie je vyčleňovaný, ale do ktorého patrí.

Autor: Ing. Jana Fulierová
Foto: archív rodina Babicová
Kontakt: http://www.samojed-klub.sk

(prebraté z https://www.pesprezivot.sk/samojed/)

 

SAMOYED – about the breed

Original use

3 „H“: hunting, hauling, herding, i.e. hunting dogs, draft dogs, shepherd dogs. These dogs have always been the right hand of their master and meant a way of surviving in the inhospitable conditions of the tundra. Among the many abilities of Samoyeds to work and help a person, one of the most important for survival in these inhospitable conditions is to be a devoted, kind, constantly smiling and wonderful companion of their master, because their beauty and charm have the power to overcome the ruthless wasteland. we can say that they were also used as social dogs.

Modern use

The current Samoyed is a versatile dog that has an innate thousand-year-old will to help people, and this will to work can be developed in many areas, such as:

Beauty exhibitions, sled sports (carts, sledges, pulka, bikejoring, skijoring), canicross and / or dogtrekking, hiking (hiking, biking, cross-country skiing, including alpine hiking), canis therapy, agility, obedience, flyball, dogdancing, etc., rescue , hunting, social dog.

One principle applies: a Samoyed likes to adapt to the activities his master and family (his) wants to do, because his primary meaning in life and instinct is to be close to his people, whom he loves above all, so we can say that his primary use is like a family dog.